ලෝක වැසි වනාන්තර දිනය අදයි

වැසි වනාන්තර වල වටිනාකම පිළිබදව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ඇමෙරිකාවේ ටෙක්සාස් හි පිහිටි වැසි වනාන්තර හවුල්කාරිත්වය මූලිකත්වය ගනිමින් මුල් වරට ලෝක වැසි වනාන්තර දිනය 2017 ජුනි මස 22 දින සමරනු ලැබීය. ඉන්පසු වාර්ශිකව සෑම වසරකම ජුනි 22 දින ලෝක වැසි වනාන්තර දිනය ලෙස ලෝකයේ බොහෝ රටවල් සමරනු ලබයි. මෙය ලෝකයේ වැසි වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීම සහ ක්‍රියාමාර්ග දිරිමත් […]