දූවිලි අංශුවලින් කොළඹ අහස වැසී යයි – දැන් ඉන්දියාවට බනිමුද ?

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම වායු දූෂණය වැඩි නගර වන්නේ කොළඹ , නුවර , කුරුණෑගල වැනි නගරය. පහත වගු බලන විට දෙසැම්බර් 6, 7,8 ,9 දින වල කොළඹ අවට වායුව ඉතාමත් අධික ලෙස දූෂණය වී තිබෙන බව වායු දූෂණය මනින IQA ඒකකය මගින් පෙන්වා දී තිබේ. ඉන්දියාවේ මුම්බායි , දිල්ල වැනි කාර්මික නගර වලින් පිටවන අධික විෂ සහිත වායු සුළඟේ වෙනස්වීමත් සමඟ […]