මහා සංවර්ධනය හමුවෙි කුඩා ගොවියාගේ ඉරණම -NPP=2

ජාතික භෙෘතික සැළැසිමට අනුව වාණිජ බොග වගාවන් සදහා ඉඩමි නිදහස් කරගැනීම වෙිනුවෙින් මෙි වන විට රජය අවශ්ය මංකොල්ල කාරී ඉඩමි ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්කරමින් සිටි . ලංකවෙි වී ගොවිතැන පඩු ලබන ගොවිතැනක් යැයි 1994 වසරේදී ලොක බැංකුව විසින් රජයට පෙන්වා දී තිබෙින අතර කුඩා ගොවියන් සිය ගොවිතැනින් ඉවත් කිරීමත් ඒ වෙිනුවට මහාපරිමාණ ගොවිතැන් ඇති කර ගොවියන් කමිකරුවන් බවට පත්කෙරෙන මෙම සැළසුමට අවශ්ය […]

Threatened biodiversity hotspot on the road to destruction

By Kamanthi wikaramasinghe Neluwa-Lankagama-Deniyaya Road construction via World Heritage Site nears completion sans EIA Environmentalists observe lack of consultation from technical experts SL Army says construction work done under the supervision of RDA Subject minister says EIA will be ready in three weeks The Neluwa-Lankagama-Deniyaya Road that is being built via the Sinharaja Forest Reserve – a UNESCO World Heritage […]

CENS and Green community of pollonaruwa were held a protest

CENS and Green community of pollonaruwa were held a protest in pollonnaruwa city against construction of Yakkure roada 02.12.2020. Villages and Environmentalist requested not to build any road trough forest. The Yakkaure is an environment sensitive area. But government just try to construct a road for improve tourism. This plan will destroy the bio diversity and animal a habitats of […]