ග්ලයිෆොසේට්හ තහනම ඉවත් කිරීමට ගැසටි පත්‍රය ගෙන ඒමට රජය සූදානමි

Plantation Industries Minister Navin Dissanayake said the ban on the Glyphosate weedicide has been lifted for tea and rubber industries with effect from today following the approval of President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe.

Glyphosate-Red-Hand-Herbicide
ග්ලයිෆොසේට්තනම ඉවත් කිරීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටී. තහනමි කර තිබීයදී පවා අනුරාධ පුර පොළෙන්නරුව වැනි ප්‍රදේශවල ග්ලයිෆොසේට් අධික මිළකට අලවි කරන ලද අතර ඒම තහනම කඩ කිරීමටවත් රජය පියවරක් නොගත්තේය . 1970 වර්ෂයේ මෙන්සැන්ටො බහුජාතික සමාගම විසින් වෙළදපළට හදුන්වා දුන්(N-(phosphonomethyl)glycine) ග්ලයිෆොසේට්ඉහළ පරමාණුක බන්ධනයක් සහිත විෂ රසායනිකයකි (C3H8NO5P).

වසර තිහක පමණ අත්දැකීමෙන් පසුව යුරෝපයේ බොහෝරටවල් මෙම විෂරසායනය භාවිතයෙන් ඉවත් කර ඇති අතර පසුගිය අප්‍රේල් 17 වන දින ජර්මනියේ කෘෂීකර්ම ඇමතිවරයා විසින් ක්‍රීඩා පිටිටනි වලට යොදමින් තිබී ග්ලයිෆොසේට් පවා තහනමි කරණ ලදී .

තේ සහ රබර් සදහා ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවත් කර පසුව ග්ලයිෆොසේට් සදහා ඇති සියලුම තහනම මෙරට ඉවත් කිරිමට ආණ්ඩුව මෙි වන විට සැරසෙමින් සිටි.

ග්ලයිෆොසේට් භාවිතය මානව ස්‍යෙයට මෙන්ම ජෛව විවධත්වයට විශාල ලෙස හානි කරන අතර ශාක ශෛල මත පතිතවන විෂ රසායනය මිනිසාගේ හා සතුන්ගේ ආහාර දාමයන්ගේ පවා විෂ නොනැසී අඛංඩව ගමන් කරයි . එමෙන්ම පසට මුසුවන ග්ලයිසීන් විසින් පසේ ජවීන් විනාශයට බලපාන අතර පස හරහා භූ ගත ජලයට එක්වන ග්ලයිසීන් අණු වියෝජනය වීම සදහා වසර විසිසක්වත් අවම වශයෙන් ගතවෙි . මෙලෙස අධික විෂ සහිත ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉවත් කිරීමට රජය උත්සහ කරන්නේ මොන්සැන්ටෝ බහු ජාතික සමාගමෙි අවශයතාවයට මිස වෙනත් කිසිදු විද්‍යාත්මක පදනමක් නෙමෙැතිවයි.
අනික් අතින් ගත් කර ලංකාවෙි ප්‍රබල තේ අයෝජකයකු වන රුසියාව මෙි වන විට ඒරට තේ වගා කිරීම ආරමිබ කර ඇති අතර 2025 වන විට වෙනත් රටවලින් මිලදී ගන්නා තේ නැවැත්වීමට ඔහුන් කටයුතු කරමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published.