වලිකාමමි විදුලි ව්‍යාපෘතිය අතුරු තහනම දිගටම

වලිකාමම් විදුලි ව්යාපෘතිය හේතුවෙන් ජලය අපවිත්ර වීම නිසා යාපන අර්ධද්වීපයට සිදුව ඇති දැවැන්ත පරිසර හානිය හා ජන ජීවිතයට එල්ල වී ඇති බාධාවන්ට එරෙහිව ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම SCFR141/2015 සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමෙන් අනතුරුව එය මානව හිමිකමි කඩවීමක් ලෙස සලකා උතුරු ජනනීය තවකාලිකව නවතාලීමට 2016/11/30 නියෝගයක් උපරීමාධීකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද අතර එම නියෝගය එලෙසම ක‍්‍රීයාත්මක කිරීමට 2017/ 01/31 දින ශේෂ්ථාධිකරණය […]