තෙල් ලබාගැනීමට මහ මුහුද වනසන්න එපා -Greenpeace (Torino)

ඉතාලි මුහුදු සීමාව තුල මෙි වන විට පොසීල ඉන්දන ලබාගැනීමෙි අරමුණින් සමාගමි කිහිපයක් විසින් මුහදු පතුල විදීම ආරමිබ කර තිබෙිනවා.

මීතේන් ගෑස් සහ ප්‍රෙට‍්‍රල් ලබා ගැනීමෙි අරමුණින් සිදුකරණ මෙම මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති ඉතාලි රජය මැදිහත් වීමෙන් සිදුකරන අතර මුහුදූ ජීවීන්ට හා සමස්ථ මුහුදූ පරිසර පද්ධතියට මෙය හානිකරන අතර එය දේශගුණික විපර්්‍යාස කෙරේහි විශාල බලපෑමක් කරන බව කොළ සාමය (Greenpeace) ජාත්‍යන්තරය පවසනවා .

දිගින් දිගටම පරිසරවෙිදීන්ගෙන් රජයට එල්ලවන බලපෑමි හේතුකොට ගෙන මෙම ව්‍යාපෘති දිගටම කරගන යනවාද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම උදේසා 2016.04.17 දින පෙත්සමක් ආරමිබ කිරීමට රජය කටයුතු කර ඇති අතර එයින් ඉතාලි ජනග‍්‍රහණයේන වැඩි පිරිසක් මෙම පරිසර හානියට විරුද්දව අත්සන තැබුවහොත් රජය එය නවතා දැමිමට සුදනමි.

එම නිසා ඉතාලියේ පරිසර සංවිධාන ජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙි වන විට සිදුකරණ අතර ආයතනයේ ටොරීනෝ(Torino) ශාකාවෙි ගබිරිඑල්ලේ දමොන්තේ( Gabriele Damonte) හා එහික‍්‍රීයාකාරීන් දේශිය විදේශීය පරිසරවෙීදීන් පසුගිය දින ටොරීනෝ නුවර ජනතාව දැනුවත් කලා පහතින් දැක්වෙන්නේ එහි අවස්ථා කිහිපයකි.
[unitegallery Greenpeace]

Leave a Reply

Your email address will not be published.