පරිසරවෙීදී පියල් පරාක්‍රම හයවන අනුස්මර්ණ උත්සවය

[unitegallery Piyal]
පරිසරවෙීදී පියල් පරාක්‍රම හයවන අනුස්මර්ණ උත්සවය 2016.03.03 මිද්දේණිය තලාව ශ්‍රී බොධීමාලකාරාමය කේන්ඳා කරගනිමින් පැවැත්විය .
පරිසර හා සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ පූජ්‍ය වෑකදවල රාහුල හිමි , ශ්‍රී බොධීමාලකාරාමයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත පුජ්‍ය කාරියමඩිත්තේ සොමරතන හිම මෙම අවස්ථාව සංවිධානය කර තිබූ අතර තලාව විද්‍යාලයේ ගරු වරුන් ,පරිසරභට කණ්ඩායම ,වෑකදවල මහා විදුහලේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති තුමන් ආචාර්්‍ය
ගොනදෙණියේ චන්ද විමල හිමි, ගොවි සංවිධාන හා සමාජ ක්‍රියාකාරකයින් තලාව විහාරයේ දායක දායිකාවන් හා දහමි පාසල් සිසු සිසුවියන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

පරිසරවෙීදී ප්‍රසාද් මංජුල අමිබලන්යාය විසින් ප්‍රධාන දේශණය සිදුකල අතර තලාව පුරාණ වැව පිරිසිදු කිරීම මූලීක ක්‍රීයාකාරකම ලෙස සිදු විය.

මෙම අවස්ථාවට සංවිධානය කිරීමට උපකාරකල සියලු දෙනාට පරිසර හා සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ ස්තුතිය පුදකර සිටිමි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.