ගොවිතැන සහ ආහාර පිළිබඳ වන ලෝක දේශපාලනයේ ස්වභාවය

ගොවිතැන සහ ආහාර පිළිබඳ වන ලෝක දේශපාලනයේ ස්වභාවය බි්‍රතාන්‍ය යටත්විජිත ආධිපත්‍යයේ සිට ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ ආධිපත්‍ය දක්වා
පුද්ගලිකකරනයේ ගමන් මග ලිපි පෙළ බලාපොරොත්තු වන්න

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>