වසා දැමු පාසල ගස් සිටවා ආලෝකමත් කරන ගමිමැදගම අපූරු මිනිස්සු(Trees planting program was held in Gammadagama School)

Trees planting program was held in Gammadagama School   with the help of   Comrade Prasad Priyankara. The school was closed since many years.  After, Villages has been started a Sunday’s school and they conduct environment conservation programs.

 

වසා දැමු පාසලක් හරිත දහමි පාසලක් බවට පරිවර්ථනය කරන්නට සොබාදහමි පාසලේ ප්‍රසාද් පියංකර සහෝදරයා ගන්නා ඉමහත් උත්සහයක ප්‍රතිපලයක් ලෙස පසුගිය දිනක දෙවන වතාවට පැල සිටවා සිරි විමලසාර දහමි පාසලේ අචාර්්‍ය මංඩලය හා දරුදැරියන් පියවර ගන්නා ලදී.

 

65442830_2290707891049602_8513469128860762112_n  65417022_830439957326729_4503662952368308224_n  61223217_566074807253094_9068340686884962304_n   61376567_360026188196911_6574130646975774720_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>