භික්ෂූන් වහන්සේලා උදේසා පරිසර අධ්‍යපන සමිමණ්ත්‍රන මාලාවක් සියටල් පාසලෙන් – An Environment awareness program

An Environment awareness program was conducted for Buddhist monks in Chief Seattles school By Environmentalist ven Wekadwala Rahuala thero . About 130 Buddhist monks were participating for this event.

මාතර දිස්ත්‍රික් පිරිවෙන් ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලාට සහ ශිෂ්‍යයන් සඳහා සම්මන්ත්‍රණයක් මාතර මාලිම්බඩ ශ්‍රී පෙමානන්ද මුලික පිරිවෙන තුළ 2019/06/13 දින පැවැත්විණ එහිදී ජෛව විවිධත්වය හදුනා ගැනිම සහ වර්තමාන පරිසර අර්බුදය හදුනා ගනිමින් එය සමාජගත කිරිමට යහපත් සන්නිවේදයකු වන්නේ කෙසෙද ? මැයින් පැවැති දේශනය සඳහා සොබාදහමි පාසල වෙනුවෙන් පරිසරවෙීදී පූජ්‍ය වෑකදවල රාහුල හිමියන්ම වැඩමුළු පැවැත්වූ අතර ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා 130කට අධික පිරිසක් සහභාගි වී සිටියහ.විශෙෂයෙන් පිරිවෙන් සහකාර අධ්‍යක්ෂක හිමි මෙන්ම පෙමානන්ද මුලික පිරිවෙන් පරිවෙනාධිපති සියඹලාගොඩ රතනකිත්ති හිමියන් නි.පරිවෙනාධිපති ආඳළුවේ ධම්මසිරි හිමිවරුන්ට අපගේ ශේෂ ස්තූතිය

 වි62386865_2410651472304364_7706527726940717056_n 62638274_637827450028372_6257606581056176128_n 62578994_2314924102108080_5349626670498185216_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>