අකුරැස්ස අගලකඩ රුක්රෝපණ වැඩ සටහනක් (A Tree-Planting Campaig )

අකුරැස්ස අගලකඩ ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිතාරාමාධිපති කිරම බොධිරතන ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ අසු අටවන ජන්ම දිනය නිමිති කොට ගෙන ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා සහ දායක දායිකාවන් එක්වපන්සල් භුමියේදි සිදුකරන ලදි.සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ පරිසර ක්‍රියාකාරී කමිටුව පැළ ලබාදෙමින් අවශ්‍ය කරන මගපෙන්වීම සිදු කරන ලදි
62137836_313628142912515_5711701733630017536_n

61853383_481269775943704_3754335190944579584_n

62198986_192341731689420_6085932417497956352_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>