වෑකදවල ජනපද විද්‍යාලට සෙබාදහමි කදවුරක්

An Awareness programe condected in Wekadwal Janapada school by Nature school (CENS)

සොබාදහම් පාසල මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ පරිසර කඳවුර 2018ර.10ර.15 දින සවස 2.30 සිට 2018ර.10ර.16 දින දහවල් 11 දක්වා වෑකදවල ජනපද විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි. මෙම පරිසර කඳවුර සඳහා සොබාදහම් පාසලෙන් වෑකඳවල රාහුල හිමි,දේවාලේගම පේමරතන හිමි,ප්‍රියන්ත පුෂ්පකුමාර,චමිත් දිල්ශාන්ච, න්දිම මදුශංක,නිමාෂා සෙව්වන්දි,ටෙෂ්මිලා මදුෂානිල යන දේශකයන් ලෙස සහභාගී විය,මෙහිදී ජෛව විවිධත්වය ,ශාක විවිධත්වය ,සොබාදහම සමග ජීවත් වීම,උභය ජීවින් සහ කුරුලු ලෝකය යන මාතෘකා ඔස්සේ සාකච්ඡා සිදුවි.

44262574_255325998500150_4985553283637575680_n-1 44088287_2002303689813273_8660173997532512256_n 44089932_188984001995909_2216577826272837632_n 44188886_2208369772765548_2340674180371972096_n 44129338_330246561083907_6098291009798537216_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>