දේශිය බීජ බෙදා දීම හා සමූහ ගොවිපල නිර්මාණය කිරීම -සොබාදහමි පාසල- women’s for nature

An event conducted to share indigenous seeds by women’s for nature and Nature school. Idea is to make slow food and promote organic cultivation among people in community.
දේශිය බීජ බෙදා දීම හා සමූහ ගොවිපල නිර්මාණය කිරීම -සොබාදහමි පාසල දේශිය බීජ බෙදා දීම දැනුවත් කිරීම හා සමූහ ගොවිපල ආරමිබ කිරීම සෙබාදහමි පාසලේදී 2018.10.11 දින පරිසර වෙීදී පුජ්‍ය වෑකදවල රාහුල හිමි ගේ හා සොබාදහම උදේසා කන්තාවන්ගේ ප්‍රදානත්වයෙන් සිදුවිය. මෙි සදහා සොබාදහමි පාසලේ දරුවන් හා ගොවි මහතුන් සහභාගී වී සිටියහ.

43688262_567414330356178_2487532400851025920_n43509370_313035776175567_5634946970083655680_n43574653_1847175722045007_2313117906424037376_n43546373_2143033115957575_7616784737478115328_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>