වන ජීවි අපරාධ වලක්වන ලෙස ඉල්ලමින් ජාත්‍යන්තර පෙත්සමක් .ඔබගේ අත්සනත් තබන්න

ලංකාව තුල සිදුවන සත්ව හිංසනයන් වලක්වන ලෙස ඉල්ලමින් පරිසර හා සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය ජාත්‍යන්තර පෙත්සමක් ආරමිබභ කර ඇති අතර මෙි වන විටත් එයට රටවල් ගණනාවකින් අත්සන් තබා ඇත.

වනජීවී කලාප වල සිදුවන අපරාධ නවතන ලෙසත් පරිසර අමත්‍යවරයා වනජීවී අමාත්‍ය වරයා මෙි සදහා මැදිහත් වී වනජීවී අපරාධ වලක්වන ලෙස ඉල්ලමින් ආරමිභ කර ඇති මෙම පෙත්සම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සදහාද උපයෝගී කර ගැනීමට හැකිය.

පහත ලින්ක් එකට ගොස් ඔබගේ අත්සනද මෙහි තබන්න.
https://www.thepetitionsite.com/157/677/676/stop-animal-rights-violation-in-sri-lanka-ceylon/?taf_id=55445134&cid=twitter#bbfb=383542611safe_image

සත්ව හිංසනයට ඔබ විරුද්ධනමි ඔබගේ අත්සන මෙම ජාත්‍යන්තර පෙත්සමට ලබාදෙන්න . වනජ ජීවී හිංසනය පිටු දකිමු ,අලි ඇතුන් ඝාතනය වලකමු , වනජීවි කලාප වල සිදුවන සත්ව හිංසන පිටු දකිමු , වන ජිවි ඇමති නින්දෙන් අවදි කරමු .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>