වොක් විත් වායෝ ගොලීය උණුසුමට හරිත වියන ගෙඩනගයිසංගීත් විජේසූරිය–

සංගීත් විජේසූරිය-වොක් විත් වායෝ ගොලීය උණුසුමට හරිත වියන ගෙඩනගයි
ගෝලීය උණුසුම පිටු දැකීම හා පරිසර සංරක්ෂණය උදේසා වනාන්තරයක් අසවැද්ද වීම ගමිපහ අස්ගිරිය රජමහා විහාරයේදී 2017. සිදුකෙරුණේ සංගීතවෙීදී සංගීත් වීජේසූරීය ප්‍රමුඛ වයෝ සංගීත කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කළ වෝක විත් වායෝ සංවිධානයේ මැදිහත් වීමෙනි.

මෙම අවස්ථාවට අස්ගිරිය රජමාහාවහාරයේ ස්වාමින් වහන්සේලා ,සංගීතවෙීදී සංගීත් විජේසූරීය, ප්‍රවීන රංගන ශිල්පී ජනක රණසිංහ,Gamapah 02

Gampaha01 සංවිධාන කටයුතු සිදුකල රුවන් බස්නායක මහතා ඇතුථ පරිසක් සහභාගී වූ අතර සොබාදහමි අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානය වෙනුවෙන් ප්‍රදාන දේශණ්‍ය පරිසරවෙීදී ප්‍රජ්‍ය වෑකදවල රාහුල හිමියන් විසින් සිදුකරන ලද අතර සොබාදහමේ උන්නතිය වෙනුවෙන් ශක්තිමත්ව සංවිධාන ගත විය.,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>