සොබා දහම් පාසලේ අධ්‍යනකටයුතු සදහා පැමිණ

මැදමුලන ඩී.එ.රාජපක්ෂ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලිය පරිසර නියමු දරුවන් සොබා දහම් පාසලේ අධ්‍යනකටයුතු සදහා පැමිණ.පරිසර ක්ෂත්‍ර චාරිකාවේ යෙදෙමි
න්mxcp17522951_772071462948754_7521676795122731917_n

mxcp17499541_772071459615421_2972324432089540554_n

mxcp17499541_772071459615421_2972324432089540554_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>