සොබාදහම්ි පාසලේන් සොබාදහමි පිළිබද නී්‍යායික හා ප්‍රයෝගික අධ්‍යාපනය

සොබාදහමි පාසලේ අධ්‍යාපනය ලැබීමට පැමිණි වලස්මුල්ල කලාපයේ පාසැල් කිහිපයක දූ දරුවන් හට මෙිවර දේශණය පවත්වන ලද්දේ ජනමාධ්‍යවෙීදී තරිදු ජයවර්ධන මහතා සහ පරිසරවෙිදී පූජ්‍ය වෑකදවල රාහුල හිමි විසිනි. මෙහිදී වලස්මුල්ල කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ නොමද සහය ලැබිනි.

අප විසින් ස්වෙිචිචාවෙන් පවත්වාගන යනු ලබන සොබාදහම්ි පාසලේන් සොබාදහමි පිළිබද නී්‍යායික හා ප්‍රයෝගික අධ්‍යාපනය ලැබීමට වයස් බෙීදයක්න් තොරව සෑම කෙනෙකුටම සහභාගී විය හැකිය.

mxcp14997009_692215814267653_479539412_n mxcp15033600_1443085539053700_419407385_n mxcp15046376_1443001469062107_173317013_n mxcp15050346_1443001489062105_198744081_n mxcp15057865_1443001479062106_2058892466_n

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>